Bulletin of the Academy of Advocacy of Ukraine

2019 • Volume 16 • Issue 1(42)

УДК | UDC : 343.98
DOI: 10.37692/visnyk.aau.16.1(42).55-63
Посилання | Cite as:

Analysis of banking operations as a tool for the formation of investigative versions and the planning of further investigative actions. Bulletin of the Academy of Advocacy of Ukraine. . Volume 16. Issue 1(42). С. 5563.
DOI: 

Ключові слова | Keywords:

Received:
Published online: 10 Oct. 2019

Copyright © 2019 Boiko A.

Creative Commons This article is published under the terms of Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Link to Analysis of banking operations as a tool for the formation of investigative versions and the planning of further investigative actions

Analysis of banking operations as a tool for the formation of investigative versions and the planning of further investigative actions

— in the pre-trial investigation of crimes in the field of procurement of services for the development of software products

A. Boiko

A. Boiko

• аспірант
Academy of Advocacy of Ukraine

Анотація | Abstract

In the article, on the basis of practical experience and specialized scientific literature, the possibilities of forming investigative versions and planning of investigative actions in the pre-trial investigation of crimes in the field of public procurement (software development services) are analyzed with the help of analysis of executor's banking operations.

The author points out to the falsity of the investigator's actions, which focuses on the analysis of the data and documents of the budget manager only, who is the customer of the software, although more careful analysis requires information about the movement of funds of the contractor. This gives the investigator a reason to establish a complete picture of the crime, to identify ways of withdrawing public funds into the shadow and their subsequent appropriation, overestimating the cost of works, lowering the tax base and other important circumstances of the investigation.

The article considers the peculiarities of the analysis of the executor's banking transactions by date, amount of transaction, counterparty and purpose of payment as well as grouping of banking transactions (by periods, size of income and expenses, purpose of payments, etc.).

The conclusion is made about the possibility of automated processing of large volumes of banking information, the grouping of banking operations by key characteristics, their analysis, detection of doubtful transactions, the formation of investigative versions, planning of conducting investigative actions, determining the direction of the investigation, which significantly influences the effectiveness of the investigation.

 The article is illustrated by an example of an array analysis function written in Microsoft Visual Basic programming language and an array of data (keywords) for analyzing and grouping enterprise banking.

Література:

 1. Попередження та розкриття злочинів, пов’язаних з порушенням бюджетного законодавства : навч. посібник / В. Л. Ортинський, В. П. Захаров, В. А. Некрасов, А. В. Баб’як. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, «Атлас», 2009. 199 с.
 2. Близнюк І. Л., Сахарова О. Б., Баліна С. Н., Лук’янчикова В. Є. Запобігання злочинним проявам під час здійснення державних закупівель товарів, робіт та послуг : метод, рек. Київ : Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України, 2007. 38 с.
 3. Скалозуб Л. П., Василинчук В. І. Протидія правопорушенням при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. 2007. № 5. С. 72–76.
 4. Дараган В. В. Сучасний стан наукової розробки проблем протидії злочинам в сфері державних закупівель. URL : http://www.lsej.org.ua/1_2014/40.pdf
 5. Скалозуб Л. П., Василинчук В. І., Сливенко В. Р. Збірник методичних рекомендацій з викриття та документування злочинів у бюджетній сфері : [методичні рекомендації]. Київ : МВС України, 2009. 427 с.
 6. Протидія злочинам у сфері економіки: метод, рек. [Скалозуб Л. П., Коряк В. В., Сливенко В. Р., Василинчук В. І., Алексійчек М. М.] ; за заг. ред. О. М. Джужі. Київ, 2012. 288 с.
 7. Пивовар Ю. І. Взаємодія органів міліції і органів фінансового контролю у протидії зловживанням і корупційним явищам у сфері державних закупівель. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2007. № 15. С. 77–88.
 8. Риков М. Г., Сливенко В.Р . Організаційні засади протидії підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинних проявів при здійсненні державних закупівель. Організація інформаційно-аналітичної роботи підрозділів ДСБЕЗ МВС України у протидії економічним злочинам: доповіді провідних вчених, представників громадськості, державних службовців та працівників підрозділів ДСБЕЗ на міжвідомчому семінарі-нараді / Відп. ред. Л.П. Скалозуб, В. І. Василинчук, В. Д. Сапсай. Київ, 2009. С. 27–36.
 9. Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинам під час проведення державних закупівель на підприємствах залізничного транспорту / [В. В. Коряк, В. Р. Сливенко, В. І. Василинчук, В. П. Сокірко, В. В. Дараган] ; за заг. ред. О. М. Джужі. Київ, 2011. 94 с.
 10. Гончаренко В. Г. Кибернетика в уголовном судопроизводстве / В кн. Вибране. Київ : Прецедент, 2011. С. 315–364.
 11. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07 грудня 2000 р. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 5-6, ст. 30. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
 12. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318. Офіційний Вісник України. 2000, 3 від 04.02.2000. URL : https://zakon.help/law/318
 13. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. Офіційний Вісник України. 2013, 19 від 19.03.2013, ст. 665. URL :  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
 14. Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці : Постанова Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0935-06
 15. Кримінальний процес : підруч. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д Удалової, Д. П. Письменного. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 544 с.
 16. Михеев Р. VBA программирование в MS Office для пользователей. URL : http://www.askit.ru/custom/vba_office/vba_office_info.htm

Works Cited