Bulletin of the Academy of Advocacy of Ukraine

Keywords • Пошук за ключовими словами

Пошук за ключовими словами

Знайдено статей: 2

До питання співмірності форм судового захисту прав людини

Ольга Моткова

У науковій статті викладено результати дослідження форм судового захисту прав людини з огляду на їх співмірність відносно порушеного права. На підставі аналізу національної судової практики та змісту окремих рішень Європейського суду з прав людини встановлено, що форма захисту порушеного права має відповідати певним критеріям, зокрема бути ефективною та співмірною. Дослідження теоретичних положень механізму реалізації права людини засвідчує, що виокремлення окремих етапів реалізації певного права…

Read paper…
  • 2019 • Том 16 • Число 2(43)
  • 76

On the proportionality of forms of judicial protection of human rights

Olga Motkova

The article describes the results of research on the forms of judicial protection of human rights in view of their proportionality with respect to violated law. On the basis of the analysis of national court practice and the content of individual judgements of the European Court of Human Rights, it has been established that the form of protection of the violated right must meet certain criteria, in particular to be effective and proportionate. The study of the theoretical positions of the mechanism…

Read paper…
  • 2019 • Volume 16 • Issue 2(43)
  • 37